STATUTEN
Stichting Business as Mission Nederland

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De stichting is genaamd Stichting Business as Mission (BAM) Nederland.
 2. Zij is gevestigd in Leerbroek, de gemeente Vijfheerenlanden.

DUUR

Artikel 2.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3.

De stichting heeft ten doel om: (Visie) Het vormen van een maatschappelijk betrokken beweging van bedrijven en hun ecosysteem (stakeholders) die mensen en naties transformeren; tot eer van God.

(Missie) Binnen deze beweging van bedrijven moedigen we aan, inspireren we elkaar en rusten elkaar toe om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Wij geloven dat een door Christenen geleide onderneming een vindplaats van God kan en mag zijn en (dus) ook een voorpost is van zijn Koninkrijk. We geven invulling aan deze doelstelling door:

 1. Elkaar aan te moedigen om het bedrijf (van starter tot gevestigd) een plaats te laten zijn die de komst van Gods Koninkrijk verkondigt en waar al iets van dit Koninkrijk kan worden geproefd.
 2. Kerken en Non-Profit organisaties te inspireren, motiveren en toe te rusten om in hun bediening ruimte te geven aan ondernemers en ondernemerschap.
 3. Elkaar toe te rusten om het bedrijf heel praktisch een getuigende gemeenschap te laten zijn waarin de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren. Dit mag tot uitdrukking komen in de wijze waarop het bedrijf omgaat met “gebrokenheid” in de samenleving. Denkend aan, maar niet beperkt tot:
 • Armoede: de behoefte aan het scheppen van banen en het leveren van goederen en diensten die positieve veranderingen teweegbrengen en kwaliteit toevoegen aan het leven van mensen en de leefomgeving . Oog hebben voor de nood in de samenleving; visie voor vernieuwing in een bepaalde invloedsfeer, cultuur, wijk of (buiten)land.
 • Schepping: de mogelijkheid voor bedrijven om het voortouw te nemen in goed beheer van de hulpbronnen van de aarde, en om te innoveren en zakelijke oplossingen te vinden voor milieukwesties.
 • Slavernij / mensenhandel: de rol van het bedrijfsleven (denk ook aan toeleveranciers) bij het voorkomen en herstellen van slachtoffers van mensenhandel.
 • Corruptie: het aanmoedigen van christelijke (bedrijf) leiders bij het modelleren en vermenigvuldigen van ethische bedrijfspraktijken.
 • Een gezonde, mensgerichte, leven-gevende bedrijfscultuur ontwikkelen waar mensen kunnen bloeien; vanuit een bedrijfsgemeenschap, ten behoeve van de bredere gemeenschap waarbij het Evangelie (het goede nieuws) de basis vormt.
 1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • Personen (zowel rechts- als natuurlijke) uit te nodigen om te participeren in de realisatie van de doelstelling, hen onderling in een beweging te verbinden en hen te inspireren om door inzet van hun activiteiten (bedrijf, door ondernemerschap en kerk) een actieve bijdrage te leveren aan de realisering van de doelstelling.
 • Onderdeel te zijn van de Internationale Business as Mission beweging. (BAM Global)
 • Ons steeds opnieuw uit te strekken naar God, ons te laten inspireren door het leven van Jezus en Gods Geest ons te vullen met liefde voor Hem en onze naaste.

Dit doet de stichting door middel van maar niet beperkt tot:

 • Het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten en trainingen.
 • Het uitgeven van boeken en nieuwsbrieven over de ontwikkeling van de Business as Mission beweging lokaal en internationaal.
 • Aanwezigheid op het internet d.m.v. een website en bijdrages via Social Media

 

5.  De grondslag van de stichting wordt gevormd door Gods Woord zoals dat tot ons komt in de Bijbel en geopenbaard door Gods Geest. Daarnaast weten we ons verbonden met de volgende documenten:

 • De Apostolische geloofsbelijdenis; b. het Lausanne BAM Manifesto (https://bamglobal.org/lop-manifesto/);
 • Het Wealth Creation Manifesto (https://bamglobal.org/report-wealthcreation manifesto/)

 

VERMOGEN

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het aanvangskapitaal der stichting bestemd tot verwezenlijking van het doel der stichting; subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten.

 

BESTUUR

Artikel 5.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 2. Tenminste twee/derde deel van het bestuur is geen familie (tot en met de vierde graad) en is niet gehuwd dan wel samenwonend, zowel onderling als ten opzichte van de overige bestuursleden.
 3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 4. De leden van het bestuur hebben zitting gedurende de tijd van drie jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur bij huishoudelijk reglement op te stellen rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 5. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, die op het rooster de plaats van zijn voorganger inneemt.
 6. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.
 7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6.

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden binnen de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
 2. Ieder kalenderjaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en der vergadering niet meegerekend, mondeling of door middel van oproepingsbrieven.
 5. De mondelinge of schriftelijke oproeping houden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, tevens de te behandelen onderwerpen in.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

Artikel 8.

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9.

Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaar stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter vaststelling aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen die de administratie en de jaarstukken controleert.
 4. De vaststelling en de goedkeuring door het bestuur van de jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge over het financiële beleid en het beheer in het afgelopen boekjaar voor zover dit uit de overgelegde bescheiden blijkt.
 5. Jaarlijks uiterlijk één september dient de penningmeester bij het bestuur ter goedkeuring de begroting in ten aanzien van het in het komende jaar te voeren financieel beleid.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
 2. Het besluit moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, zullende de oproeping tot die vergadering door middel van oproepingsbrieven hebben plaatsgevonden.
 3. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig dan kan een tweede vergadering worden uitgeschreven, welke evenwel niet eerder kan worden gehouden dan nadat veertien dagen na de eerste vergadering verstreken zijn en niet later dan nadat dertig dagen verstreken zijn na de datum van de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan alsdan een besluit tot wijziging der statuten worden genomen met algemene stemmen ongeacht het aantal dan aanwezige bestuursleden mits dit aantal meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden bedraagt.
 4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11, lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in het voorgaande artikel.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een andere Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijk doel als deze stichting of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13.

 1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

 

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 14.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Benoeming Eerste Bestuur Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 

 1. genoemde heer Houter, in de functie van voorzitter,
 2. genoemde heer Dorr, in de functie van penningmeester,
 3. genoemde heer Leenman, in de functie van secretaris, en
 4. genoemde heer Wietses (lid).