Dit is een privacyverklaring van Stichting Business as Mission Nederland gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK77406656. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

• de website www.businessasmission.nl bezoekt;
• zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
• een gift geeft
• zich aanmeldt voor onze BAM updates
• via het contactformulier contact met ons opneemt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

• naam,
• adres,
• e-mailadres,
• telefoonnummer,
• bankrekeningnummer,
• gegevens over voorkeuren,
• gegevens over afspraken,
• bezochte evenementen
• deelname aan activiteiten

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

• nieuwsbrieven te verzenden;
• contact met u op te nemen of te onderhouden;
• de dienstverlening te verbeteren;
• de website te optimaliseren;

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Business as Mission Nederland via info@businessasmission.nl voor:

• meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
• vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
• inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
• correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden:

4.2 Wij zullen toestemming vragen aan deelnemers over het publiceren van foto’s van bezoekers en/of deelnemers – tenzij zij vrijwel onherkenbaar zijn.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.