BELONINGSBELEID

 

 

GELDMIDDELEN
(zie statuten Artikel 3).

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
c. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

 

BESTUUR (beloningsbeleid)

(zie statuten Artikel 5.7)

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

(zie statuten Artikel 10).

  1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar
  2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Wanneer de jaarlijkse inkomsten meer bedragen dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) dienen de jaarstukken te worden vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratie consulent. Goedkeuring door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester.
  4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren.

Kamer van Koophandel nr. 69673063

RSIN nr. 860998836

BTW nr. NL066598175B01

Bank nr. IBAN NL75 TRIO 0338 7256 95

 

Adres & telefoonnummer

Middelkoop 108

4245 TW Leerbroek

+31(0)61111 9525