BELEIDSPLAN

Stichting Business as Mission Nederland

2022 – 2025

 

Zichtbaar aanwezig in de samenleving

 

De stichting heeft ten doel om als onderdeel van een internationale beweging (BAM Global) vanuit een door God ingegeven maatschappelijke bewogenheid de volgende critical issues te adresseren.

 • Armoede: het scheppen van banen en het leveren van goederen en diensten die positieve veranderingen teweegbrengen en kwaliteit toevoegen aan het leven van mens en leefomgeving.
 • Slavernij / mensenhandel: de rol van het bedrijfsleven bij het voorkomen en herstellen van slachtoffers van mensenhandel.
 • Corruptie: het aanmoedigen van bedrijfsleiders in het modelleren en vermenigvuldigen van ethische bedrijfspraktijken.
 • Schepping: de mogelijkheid voor bedrijven om het voortouw te nemen in goed beheer van de hulpbronnen van de aarde, en om te innoveren en zakelijke oplossingen te vinden voor milieukwesties.
 • Een gezonde, mensgerichte, leven-gevende bedrijfscultuur ontwikkelen waar mensen kunnen bloeien; vanuit een bedrijfsgemeenschap, ten behoeve van de bredere gemeenschap
 • Het evangelie: Dit vanuit de overtuiging dat het evangelie van Jezus Christus heil en zegen kan brengen in de breedste zin van het woord. Het evangelie is dan ook de onderliggende leidraad; in het verlangen om dit – juist ook middels ondernemerschap / een holistische onderneming – te laten zien en daarover te vertellen in woord en daad. Met oog voor de desbetreffende context; voor onrecht en nood bij individuen en gemeenschappen omdat we geloven dat de Here God verlangt om vernieuwing en recht te brengen in een bepaalde invloedsfeer, cultuur, wijk of (buiten)land. Vanuit deze overtuiging wil de stichting het evangelie in de hele wereld bekendmaken en moedigt haar deelnemers ook aan om contact te zoeken met bevolkingsgroepen en culturen waar het evangelie onbekend is, of verkeerd begrepen wordt. Zowel in binnen- als buitenland.

Samengevat:

Intentioneel holistische transformatie nastreven op sociaal, economisch, ecologisch en spiritueel gebied.

Geïnspireerd door Gods Woord en een Christelijke wereldvisie.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door personen (zowel rechts- als natuurlijke) uit te nodigen om te participeren in de realisatie van de doelstelling, hen onderling in een beweging te verbinden en hen te inspireren om door inzet van hun activiteiten een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstelling.

Dit doet de stichting door middel van:

 • Het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten en trainingen. De inhoud van de bijeenkomsten is vooral gericht op bewust maken van de aanwezigen van hun mogelijkheden om een verantwoordelijkheid in Gods Koninkrijk op zich te nemen om de bovengenoemde “critical issues” daadwerkelijk te adresseren.
 • Het BAM-gedachtegoed introduceren binnen kerken, missionaire- en hulpverleningsorganisaties. Zodat binnen het bredere Lichaam van Christus de roeping van ondernemerschap (meer) gezien, erkend en bevestigd zal gaan worden.
 • Het uitgeven van boeken en nieuwsbrieven die het Business as Mission-gedachtegoed illustreren en handvatten geven hoe e.e.a. te implementeren.
 • Aanwezigheid op het internet d.m.v. een website en bijdragen via Social Media

 

Ambities

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan hebben wij de volgende ambities:

 • Het organiseren van een kostendekkend, jaarlijks Business as Mission congres.
 • Het uitgeven van een maandelijkse Business as Mission (digitale) nieuwsbrief.
 • Het identificeren en verbinden van bedrijven en instellingen die intentioneel holistische transformatie nastreven op sociaal, economisch, ecologisch gebied; Purpose, People, Planet, Profit. Bij Purpose is ook aandacht voor Pneuma (Geest) en Prayer (gebed).
 • Het organiseren van bedrijfsbezoeken gedurende de looptijd van dit beleidsplan die intentioneel holistische transformatie nastreven op sociaal, economisch, ecologisch gebied.
 • Naast bovenstaande ambities staan we open voor initiatieven die de realisatie van de doelstelling dichterbij brengen.

 

Strategische doelstelling – Stappenplan 

Stichting Business as Mission is een vrijwilligersbeweging, waarbij voor bepaalde activiteiten professionele ondersteuning aangewend zal worden. De snelheid van de beweging, de snelheid van de realisatie van de doelstellingen wordt bepaald door onze gedrevenheid. We leggen geen juk op, we opereren in vrijheid waarbij een commitment voor een bepaalde taak niet vrijblijvend is. In de beleidsplan-periode nemen we de volgende stappen om de ambities te realiseren:

 1. Website & communicatie

Onderhouden van een “state of the art” website waarbij alle gangbare functionaliteit van een website aanwezig zijn:

 • Professioneel gepresenteerde informatie
 • Uitnodigende nieuwsbrieven, blogs en filmpjes die prikkelen en tot “beweging” van de lezers uitnodigen
 • Apart ingericht deel voor het jaarlijkse congres, inclusief aanmeld en betaal faciliteit
 • Apart ingericht deel voor downloadbare content
 • Diverse links naar bedrijven en organisaties met soortgelijke doelstellingen; zowel nationaal als internationaal
 1. Werkgroepen

Instellen van verschillende werkgroepen gericht op het realiseren van de ambities:

 • Werkgroep Congres organisatie
 • Werkgroep Marketing en Communicatie
 • Werkgroep Itzinya (migranten helpen een onderneming te starten)
 • Werkgroep Bedrijven en Investeren
 • Werkgroep Toerusting en Educatie
 1. Samenwerking

Openstaan voor, en (onder)zoeken van mogelijke samenwerkingsverbanden en partnerschappen met:

Bedrijven, (kerk)denominaties, NGO’s, zendingsorganisatie en opleidingsinstituten, die soortgelijke en/of overlappende doelstellingen hebben.

 

Afsluiting

Stichting Business as Mission is een beweging, en een beweging kan en mag geen statisch, rigide beleidsplan hanteren. Dit beleidsplan is richtinggevend, maar wij willen ons in alles richten op de Geest van God; “aan de wind, scherp zeilend, laverend, of voor de wind”. Daarbij gericht op het nastreven van een holistische transformatie op sociaal, economisch, ecologisch en spiritueel gebied. Geïnspireerd door Gods Woord en een Christelijke wereldvisie.

 

Ad maiorem Dei gloriam

Voor de grotere eer van God

 

Kamer van Koophandel nummer: 6963063

IBAN NL75 TRIO 0338 7256 95